Privaatsuspoliitika

ReisiGuru OÜ on oma tegevusalast lähtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamisel, organiseerimisel ja vahendamisel. Oma tegevuses juhindume Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest strateegiast ja muudest kehtestatud andmekaitse normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud GDPR-i ja IKS-i regulatsioonis nimetatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamiseks.

Käesolev poliitika kirjeldab üksikasjalikult eesmärki ettevõtte ReisiGuru OÜ teenuseid kasutavate isikute privaatsust kaitsta. Käesolev poliitika hõlmab nii seda, kui kasutajad meie veebilehte külastavad, kui ka seda, kui isikud meie reise ostavad ja meile päringuid esitavad.

Kõigis antud poliitikas kirjeldatud juhtudel on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks ReisiGuru OÜ, ettevõtte kood 11926953.

Juhul, kui Teil peaks käesoleva poliitikaga seotud küsimusi tekkima või soovite meile oma isikuandmete töötlemisega seotud avaldust teha, palun võtke meiega ühendust e-posti teel info@reisiguru.ee

Käesolevat poliitikat võib uuendada. ReisiGuru OÜ teavitab internetilehe külastajaid uuendustest, avaldades seal privaatsuspoliitika uue variandi koos tehtud paranduste kuupäevadega.

Privaatsuspoliitika sisu:


1.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PAKUTAVATE TEENUSTE OSTMISEL

Kui ostate ettevõtte ReisiGuru OÜ poolt pakutava reisi, töödeldakse Teie isikuandmeid Teie tellimuse täitmise eesmärgil (st Teie ja ReisiGuru OÜ vahelise lepingu sätete täitmiseks) ja vaid niisuguses ulatuses, kui seda on vaja tellimuse (edasises tekstis nimetatud Lepinguks) täitmiseks.

Teie isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil töödeldes kaasab ReisiGuru OÜ reisikorraldajate volitatud töötlejaid, mis osutavad muid infotehnoloogiate infrastruktuuriga seotud teenuseid. Nimetatud volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (Egiptus, Türgi, Tai Kuningriik, Sri Lanka, Vietnam, Kuuba, Maldiivid).

Lepingut täites võib ReisiGuru OÜ edastada Teie isikuandmeid andmete vastuvõtjatele: reisikorraldajatele, lennufirmadele ning majutus- ja transporditeenuste korraldamise eest vastutavatele partneritele. Nimetatud andmete vastuvõtjad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (Egiptus, Türgi, Tai Kuningriik, Sri Lanka, Vietnam, Kuuba, Maldiivid).

Juhime tähelepanu asjaolule, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat isikuandmete kaitset kui Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus pole vastu võetud ühtset otsust nõutava tasemega kaitse tagamiseks andmete edastamisel ülalmainitud riikidesse). ReisiGuru OÜ kinnitab, et võtab tarvitusele mõistlikud abinõud selleks, et andmete volitatud töötlejad ja vastuvõtjad Teie andmeid töödeldes õigusaktide kohustuslikest nõuetest kinni peaksid (sealhulgas sõlmib vajadusel andmeedastuslepingud vastavalt Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud andmekaitse standardtingimustele).

Teie isikuandmeid, mida Lepingu täitmise eesmärgil töödeldakse, säilitab ReisiGuru OÜ 10 aastat pärast Lepingu täitmise või lõppemise kuupäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu hävitatakse Teie isikuandmed mõistliku aja jooksul.


2.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL

ReisiGuru OÜ töötleb Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil järgmistel juhtudel:

Otseturunduse eesmärgil töötleme järgmisi isikuandmeid: nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit.

Teie isikuandmeid võime otseturunduse eesmärgil töödelda järgmiselt:

Meie uudiskirjast võite igal ajal keelduda. Seda saate teha, kui klõpsate meie uudiskirja lõpus oleval lingil „eemalda mind siit listist“. Meie lühisõnumitest (SMS-idest), mida otseturunduse eesmärgil saadame, saate keelduda, kui võtate meiega ühendust e-posti teel info@reisiguru.ee.

Teatame, et ReisiGuru OÜ kaasab Teie isikuandmete töötlemiseks teatud teenuseosutajaid (volitatud töötlejaid). Niisuguseks volitatud töötlejaks on MailChimp (infotehnoloogiatega seotud teenuste osutaja USAs, kes juhindub oma tegevuses GDPR'st).


3.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PÄRINGUTE ESITAMISEL

ReisiGuru OÜ töötleb Teie isikuandmeid ka neil juhtudel, kui meiega e-posti teel ühendust võtate ning internetilehel või sotsiaalvõrgustikes päringuid esitate.

Niisugustel juhtudel töötleb ReisiGuru OÜ Teie isikuandmeid päringute ja kaebuste haldamiseks, osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks ning oma õiguste ja seaduslike huvide kaitsmiseks. Oma isikuandmed esitate meile nõusoleku alusel, mis on väljendatud Teie aktiivse tegutsemisega, s.t. meie poole pöördumisega.

Ettevõttel ReisiGuru OÜ on õigus Teie isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid kaastata. Niisugusteks volitatud töötlejateks on: veebilehel reaalajas suhtlemise teenuse osutaja, andmekeskuse teenuse osutaja, veebilehitsemise ja internetis tegutsemise analüüsi teenust pakkuvad ettevõtted, reklaami- ja turundusteenuseid pakkuvad ettevõtted, tarkvaraloome-, -müügi ja -toe ettevõtted ning tarkvaraarendajad, infotehnoloogiate infrastruktuuri teenuseid osutavad ettevõtted, sideteenuste osutajad ja teised teenuseosutajad, kellele avaldatakse Teie isikuandmeid vaid sel määral, kui seda on vaja nende teenuste osutamiseks.

Juhime tähelepanu asjaolule, et reaalajas suhtlemise teenuse pakkuja meie veebilehel on Ameerika Ühendriikides asutatud ettevõte Olark, kes juhindub oma tegevuses GDPR'st.

Teie isikuandmeid säilitatakse sõltuvalt andmete liigist, teostades meie seaduslikku õigust osutatud teenuste ja toimunud kontakti kohta tõendeid koguda, järgmiselt:


4.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE INTERNETILEHEL

Juhul, kui külastatakse ettevõtte internetilehte, võib ReisiGuru OÜ töödelda külastaja IP-aadressi, võrgu ja asukoha andmeid, kui külastaja neid annab. Andmeid kogutakse küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate abil kasutaja nõusoleku alusel (rohkem teavet niisuguse andmetöötluse eesmärkidest, meetoditest ja andmete säilitamise tähtaegadest leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast).

Lisaks sellele võidakse Teie veebilehe külastuse teatud tehnilisi andmeid (IP-aadress, küpsised, Teie veebilehitseja tehniline teave, muu veebilehitseja ja veebilehel surfamisega seotud info) veebilehel surfamise statistika, analüüsi ja teistel sellega seotud eesmärkidel nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool selle piire tegutsevatele subjektidele edastada või kättesaadavaks muuta (nt Google Analytics teenust kasutades on niisuguseks subjektiks Ameerika Ühendriikides tegutsev äriühing). Tuletame meelde, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat kaitset kui EMP riikides, kuid me hindame hoolikalt tingimusi, mille alusel niisuguseid andmeid hiljem töödeldakse ja pärast eelnimetatud subjektidele edastamist säilitatakse.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et iga kord, kui ettevõtte veebilehte külastate, võivad kolmandad isikud Teie külastuse jooksul genereeritavat erinevat infot (IP-aadress, küpsised, Teie veebilehitseja tehniline teave, muu veebilehitseja ja veebilehel surfamisega seotud info) koguda.

ReisiGuru OÜ kasutab ka kolmandate isikute poolt osutatavaid teenuseid (näiteks kolmandate isikute servereid, veebilehe disaini- ja haldusteenuseid, internetivoo, veebilehe külastuste analüüsi ja statistika teenuseid), mille nõuetekohaseks osutamiseks võib olla vajalik juurdepääsu võimaldamine internetilehe külastajate andmetele. Antud juhul tagame, et volitatud töötlejad konfidentsiaalsusnõudest ja nõuetekohase isikuandmete kaitse tagamise kohustusest kinni peavad.


5. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Oma isikuandmete osas on Teil järgmised õigused:

Eelnevalt loetletud õigusi saate teostada, kui võtate ühendust ReisiGuru OÜ'ga e-posti teel info@reisiguru.ee.


INFO

Ettevõte: ReisiGuru OÜ
E-post: info[ät]reisiguru.ee
Tel: +372 666 22 99
A/a: EE822200221049471097
MTR: TRE000914
» Kasulikku
» ReisiGurust
» Privaatsuspoliitika
» Liisi Reisilaen

ReisiGuru © 2008 - . Kõik õigused kaitstud. Mitte ühtegi osa sellest lehest ei tohi kopeerida ilma Reisiguru OÜ kirjaliku loata.